Vedtægter

Foreningens vedtægter


§1 Navn og Hjemsted
Klubbens navn er ”Dance All Over”. Hjemsted er Sønderborg kommune.


§2 Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for dans og musik samt skabe socialt samvær gennem dans og andre aktiviteter.


§3 Optagelse af medlemmer
Personer optages som medlemmer af klubben så snart kontingent er indbetalt og de opfylder formålsparagrafen.
Enhver, der opfylder formålsparagrafen, kan optages som støttemedlem.


§4 Udmeldelse af medlemmer
Medlemmer kan udmelde sig uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.


§5 Regnskab
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Konti i pengeinstitutter noteres i klubbens navn.
Af et eventuelt overskud kan intet udloddes til medlemmer.


§6 Sæson og kontingent
Kontingent og sæsonen fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter regler for betaling af kontingent


§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle dens anliggender. 
En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles med 14 dages varsel via opslag i foreningen og dennes hjemmeside


Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

 • Valg af dirigent og stemmetæller(e).
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af klubbens reviderede regnskab samt budget for det kommende år
 • Indkomne forslag

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 • Ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer
 • Lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 • Valg af 1 revisor.
 • Valg af 1 revisorsuppleant.
 • Evt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indleveret skriftligt til formanden senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 


Alle afstemninger skal ske skriftligt, blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.
Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referat underskrives af dirigenten samt formanden og indsættes i protokollen.
Medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret.


§8 Stemmeafgivelse på generalforsamling
Stemmeret på generalforsamlingen opnås kun såfremt man kan dokumentere betalt kontingent. 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. 
De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved simpel stemmerflertal – undtaget er dog afstemninger om ændringer 
af nærværende vedtægter jf. § 17 og 18.


§9 Valg af bestyrelse og revisorer
Valgbar til bestyrelsen og som revisor er alle som er fyldt 18 år. Genvalg kan altid finde sted.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen.
Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter for ét år ad gangen på generalforsamlingen.Genvalg kan altid finde sted.
Revisor vælges for 1 år ad gangen.
Revisorsuppleanter vælges for 1 år ad gangen.


§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen, 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst halvdelen af 
de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Forlangende fra medlemmer skal være skriftligt og motiveret samt ledsaget 
af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme gældende regler som ordinær generalforsamling.


§11 Klubbens struktur
Klubben ledes af en bestyrelse. Evt. afdelinger ledes af et udvalg.
Bestyrelsen kan oprette eller nedlægge afdelinger, der måtte være behov for.
Ligeledes kan medlemmer, der ønsker at oprette eller nedlægge en afdeling, anmode bestyrelsen herom. 
Dog skal pågældende medlem(mer) sandsynliggøre, at der er behov herfor.


§12 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 personer.
Med undtagelse af formandsposten, konstituerer bestyrelsen sig selv.
Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin funktions tid, indtræder suppleanten som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem for resten 
af perioden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer af bestyrelsen er fremmødt.
Forslag er vedtaget når mere en halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
Over bestyrelsesmøder føres referat. 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendigt, og skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøde når mindst 
3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
Valgbare er medlemmer fyldt 18 år inden bestyrelsesmødet


§13 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvori der fastsættes nærmere regler for punkterne:

 • Øvrige bestyrelsesmøder
 • Forvaltning af klubbens aktiviteter og forpligtelser.
 • Medlemsregister
 • Repræsentation i andre organisationer (hvis relevant)
 • Refusion af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer udgifter
 • Udvalgenes forhold og afgrænsninger mellem udvalgene indbyrdes og mellem udvalg og bestyrelsen.


Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige administration.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
Bestyrelsen fastsætter honorar.


§14 Bemyndigelse og tegning
Bestyrelsen fører den fornødne kontrol og er ansvarlig for forvaltning af klubbens midler over for generalforsamlingen.
Økonomisk tegnes klubben af formand og kasserer i forening.
Klubben kan meddele prokura, dvs. at bestyrelsen kan give fuldmagt til en person med henblik på at varetage nærmere 
afgrænsede økonomiske dispositioner.


§15 Hæftelser og ansvar
Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personlig for de af klubben indgåede forpligtigelser.
Klubben hæfter alene med dens respektive formue.
Klubbens medlemmer har ikke økonomisk forpligtigelse over for foreningen, udover kontingentforpligtelsen.
Bestyrelsen har ansvaret for at klubben administreres efter gældende love og retningslinier.


§16 Revision
Revisor skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. 
Revisor har i øvrigt ret til at efterse beholdninger og bogholderi.


§17 Vedtægtsændringer
Til ændring af klubbens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal i forhold til afgivne stemmer.


§18 Klubbens opløsning
Klubbens opløsning kræver mindst 2/3 flertal blandt stemmeberettigede medlemmer.
Er 2/3 af medlemmer ikke tilstede ved generalforsamling, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, 
hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af Klubbens midler, som under alle omstændigheder 
skal anvendes til almen nyttige formål. Denne disposition afgøres ved simpel stemmeflertal.


Vedtaget på generalforsamlingen d. 17/03-2002
Ændret på generalforsamlingen d. 21/03-2004
Ændret på generalforsamlingen d. 29/03-2006
Ændret på generalforsamlingen d. 14/02-2007
Foreningsnavn ændret på generalforsamlingen d. 15/03-2008
§2 ændret på generalforsamlingen d. 24/03-2010
§2 ændret på generalforsamlingen d. 08/03-2019